top of page

VIII CONCURS LITERARI EN TARBENER. ADOLF SALVÀ

Temes d’enguany: anar a escola, mestres, ensenyament.

El Centre d’Estudis de la Repoblació Mallorquina, amb es suport de l’Ajuntament de Tàrbena, el CEIP San Salvador i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, convoca es VIII Concurs Literari en Tarbener «Adolf Salvà».  

Es seu principal objectiu és fomentar s’ús escrit de sa nostra llengua (català/valencià) i potenciar s’estima pes «parlar de sa» (varietat local tarbenera des valencià).

Bases

 • Es escrits presentats han de ser originals. Amb títol. Escrits en word, lletra Times New Roman, mida 12, espai 1,5.

 • Es gènere des escrits ha de ser narratiu, amb una extensió màxima de 2 pàgines (categoria 0), 3 pàgines (cat. 1, 2), 4 pàgines (cat. 3, 4) o 5 pàgines (cat. 5, 6).

 • Es textos han d’estar redactats en llengua catalana/valenciana, en sa modalitat tarbenera (anomenada localment «parlar de sa» o «tarbener») (vegeu. s’annex).

 • Tema: Enguany commemorem es centenari des primer edifici de ses escoles de la Placeta Vella, que va ser l’any 1922. Per això es escrits podran tractar d’escola, o d’educació, ensenyament, mestres, excursions...

 •  Es treballs han de presentar alguna paraula d’aquestes:

AVEAR-SE (ensenyar-se), DESVANIT/DA (content/a), DEVORA (en es costat de), MOSTRAR (donar a conéixer, fer vore), SOMICAR (ploriquejar), FER LA RAÓ / RENYAR (dir a algú paraules de desaprovació), FER-SE MALEIT/A (enfadar-se).

 • Es textos podran anar acompanyats d’imatges, sempre que siguen originals.

Modalitats de participació

 • Categoria 0 (1r i 2n de primària).

 • Categoria 1 (3r i 4t de primària)

 • Categoria 2 (5é i 6é de primària)

 • Categoria 3 (1r i 2n d’ESO)

 • Categoria 4 (3r i 4t d’ESO)

 • Categoria 5 (1r i 2n de batxillerat)

 • Categoria 6 (majors de 18 anys).

On s’han d’enviar es escrits? Quan?

Envieu es treballs a: c.e.repoblaciomallorquina@hotmail.com per correu electrònic. Amb es textos haurà de figurar es nom i cognoms de s’autor, es curs acadèmic (categories 0-5). Es poden enviar fins al 5 d’abril de 2023.

Jurat

Estarà integrat per en Jordi Colomina, membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la Miquelina Lladó, reconeguda cantant mallorquina, i per en Juan Vicente Ferrando, representant de Tàrbena.

Premis

Es donaran en millorar a sa Festa des Parlar de Sa, el 6 de maig de 2023.

ANNEX

Què és es parlar de sa?

Es parlar de sa o tarbener és un des patrimonis culturals més importants de Tàrbena (Marina Baixa), digne de tenir en consideració i de ser preservat. És una modalitat lingüística valenciana que es caracteritza per contindre elements heretats des mallorquí. Sobretot destaquen es articles es, sa; es, ses (per el, la; els, les).

Però es parlar de sa es caracteritza també per altres elements, en recordarem alguns:

 • No totes ses paraules duen es articles es, sa; com ara, es números (les 10), ses coses grans o importants (el cel, la mar, la Terra, la veritat, la vida), es edificis importants (l’església, l’ajuntament), ses persones destacades (el rei, el Papa, l’alcalde, la mestra, el metge), sa nostra família (la mare, el iaio), ses parts del dia, ses estacions (la nit, l’hivern, l’any), ses mesures (el doble), algunes parts des cos (el cor) i algunes expressions (agarrar al vol, fer el porc, valdre la pena, prendre el pèl).

 • Es noms de ses persones duen article (en Toni, la Rosa, l’Ismael, l’Empar).

 • Per senyalar ses coses, es fan servir ses formes aquest (que sona aquet davant de consonant) i aqueix; i no este, eixe. Com ara: aquest ull, aquestos xiquets, aqueix tros, aqueixa casa...

 • Per situar ses coses distingim entre ací, aquí i allà. Com ara: açò que està ací, això d’aquí, allò que es veu allà.

 • Sa diferència entre per i per a queda reduïda a per. Com ara, Això és per mi.

 • En es verbs des grup –ar sa terminació és –a pes present. Com ara, jo parla (indicatiu); volen que jo canta, no volen que ella entra (subjuntiu).

 • Es fan servir unes quantes paraules molt característiques, algunes compartides amb es pobles veïns de la Marina, com ara, aidar, alamon, anit passada, barginja, capteniment, dauet, degotís, desmoixat, devora, espitjar, estrel, despitrellat, ganjol, maleit, mauranet, metló, meular, mullado, nedar, porrona, rel, rentar, secorrar, ufana, xofes...

ARTICLE COMMEMORATIU DES PRIMER CENTENARI DES PRIMER ESTUDI SOBRE SA COVETA DE SES LLETRES:

Organitza

Amb el suport de

LOGO ESCOLA.png

Ajuntament de Tàrbena

Logo_escola_valenciana.gif

Diputació d'Alacant

bottom of page